Khắc phục lỗi Incorrect format parameter phpMyAdmin

Lỗi Incorrect format parameter phpMyAdmin - Đây là lỗi khi bạn import CSDL vào phpMyAdmin, cách khắc phục lỗi thì khá đơn giản, chúng ta cần chỉnh sửa lại đôi chút trong file php.ini. Khi chúng ta tải lên cơ sở dữ liệu có kích thước lớn hơn kích thước tải lên tối đa, khi đó bạn sẽ thấy xuất hiện lỗi này. 

Sua loi Incorrect format parameter phpMyAdmin

Bạn có thể thấy bên dưới hình ảnh thông báo lỗi:
Incorrect format parameter phpMyAdmin

Sửa lỗi Incorrect format parameter phpMyAdmin

Cách xử lý khá đơn giản là tăng giá trị thông số upload_max_filesizepost_max_size trong file php.ini

upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M

Bạn có thể thay đổi giá trị tùy theo kích thước cơ sở dữ liệu của bạn và lưu lại file. Sau đó hãy khởi động lại Apache để cập nhật cấu hình mới là xong. 

Tương tự nếu như bạn đang chạy XAMPP vào thư mục etc tìm file php.ini và chỉnh sửa lại thông số tương tự như trên.
Sau đó save lại và Restart All lại Services là được.

Post a Comment

Previous Post Next Post